Chicken box Burgr Novinka Red Bull

Všeobecné obchodní podmínky

INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.PIZZZZA.CZ A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek http://www.pizzzza.cz nebo telefonické linky +420 608 438 438. Tyto podmínky jsou účinné od 1.4.2016.

Označení stran

Prodávající a provozovatel pro oblast Hradec Králové a blízké okolí: ST GASTRO s.r.o., se sídlem Dlouhá 105/21, 500 03 Hradec Králové, IČ 04498186, DIČ CZ04498186, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 35989, další kontaktní údaje info@pizzzza.cz  V případě, že se podmínky vztahují na prodávajícího (provozovatel), je v podmínkách označen jako PizzaPizza.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.pizzzza.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PizzaPizza nebo s ním jinak jedná. Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – PizzaPizza nebo kupující.

Obecné informace

 1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.pizzzza.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 608 438 438, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.pizzzza.cz) bude u PizzaPizza uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro PizzaPizza nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 4. PizzaPizza si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. PizzaPizza si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).
 5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.
 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 8. Přijetím objednávky ze strany PizzaPizza je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany PizzaPizza za přijatou, pokud PizzaPizza nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany PizzaPizza ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem PizzaPizza. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je PizzaPizza oprávněna objednávku zrušit (stornovat).
 9. Receptury pizz a dalších produktů jsou dané, pro případnou změnu ingrediencí slouží možnost při objednávce v e-shopu PIZZA PIZZA tuto pizzu upravit a to bud ubráním, nebo přidáním ingredience. Na poznámky nebude brán zřetel a spol. PIZZA PIZZA není povinna o tomto zákazníka informovat.
 10. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovnách PizzaPizza nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách. Obecné informace k dopravě a platbě
 11. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 12. Nepřevezme-li kupující zboží a PizzaPizza vzniknou z tohoto důvodu náklady, je PizzaPizza oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není PizzaPizza povinna zboží předat.
 13. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 • Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners, Naše Stravenka) při předání. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 • V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 2000,-Kč nahlásit při objednávání. Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání. Na stravenky PizzaPizza vrací.
 • Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující PizzaPizza souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům.
 • Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.
 • Doba rozvozu:
  Hradec Králové a okolí : 10:00 – 24:00
 • Náklady na dodání:
  Osobní odběr 0 Kč.
  Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.
 • Místa pro osobní odběr
  PizzaPizza, Akademika Heyrovského 1178/6 500 03 Hradec Králové
 • Zóny pro dopravu kurýrní službou, doba doručení

  Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží mimo nápojů. Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) PizzaPizza neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

  Akce, slevy, bonusy, dostupnost zboží, změna ceny

 • ST GASTRO s.r.o. pod značkou PIZZA PIZZA vyrábí produkty té nejvyšší kvality za použití nejčerstvějších a vždy velmi kvalitních surovin. Naše výrobní standardy a postupy jsou nastaveny tak, aby produkt byl vždy 100% kvalitní. Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytneme výměnu produktu, nebo vrácení peněz. Místem kde uplatnit reklamaci je vždy provozovna Pizza Pizza, kde byla objednávka učiněna.
 • E-shop http://www.pizzzza.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. PizzaPizza nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.
 • Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.
 • PizzaPizza si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.
 • PizzaPizza si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je PizzaPizza i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.
 • Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 • Výskyt vady je kupující povinen oznámit PizzaPizza neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.
 • Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. PizzaPizza je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.
 • Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.
 • Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující PizzaPizza, co ještě vrátit může, a dá PizzaPizza náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • PizzaPizza odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).
 • V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí PizzaPizza.
 • Reklamaci vyřídí PizzaPizza neprodleně. O průběhu reklamace PizzaPizza kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).
 • Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Provozovna: PizzaPizza Akademika Heyrovského 1178/6 500 03 Hradec Králové
 • Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by PizzaPizza již při uzavření kupní smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).
  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  odstranění vady dodáním nové věci
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  odstoupení kupujícího od smlouvy
  Pokud kupující nesdělí PizzaPizza výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady PizzaPizza, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu PizzaPizza, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.
 • Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy) Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  Neodstraní-li PizzaPizza vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.